couchbase ile ilgili görsel sonucu

Genel olarak bir uygulama geliştirmeye başladığımızda vermemiz gereken kararlardan biri de veritabanı seçimidir. Uygulama niteliklerini en iyi şekilde karşılayan veritabanına karar verir ve geliştirmeye başlarız. Bu yazımda veritabanı seçenekleri arasında karşımıza çıkan bir NoSQL veritabanı olan Couchbase’i incelemeye çalışacağız.

İlk akla gelen sorulardan biridir elbet, “İyi de neden bildiğimiz SQL…

Hüseyin Güner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store