jokerlego Nedir…

Jokerlego : instagram’da bir figür…

dünyayı geziyor

tozuyor

yiyiyor — içiyor

o bir Lego Minifigür …

Uçakları seviyor.

Çay ve Kahveye bayılır…

Yemeklere kafalama dalar…

biraz yaramaz

eğlenceli bir tip :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.