Merhaba Dünya…

herkesin bir hikayesi var(dır)…

okursan …

yazarsa…

en zoru “ ben Kim’im ? “ sorusuna cevap vermek…

Biri olmak

veya Biri’leri gibi olmak…

Beklenen …

Bekleyen…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.