Harry Pham
Jun 21, 2017 · 1 min read

Dùng SemRush và SimilarWeb thì hiện ra lượng vist/pageview đến chotot chỉ khoảng 8–10 triệu/tháng = 300k view/ngày.

Giả sử 1 ngày người dùng tập trung vào web khoảng 8 tiếng thì trafic mỗi giây là 300.000/8/3600 = 11 request/s. Quả là nhiều :).

Mình hơi nghi ngờ về tính xác thực của con số 30 triệu view/ngày. Bạn tác giả có số liệu Google Analytics gì chứng minh không?

Btw, server 100 request/s không chịu tải nổi thì thêm server rồi gắn Load Balancer vào, sao phải over-engineering làm chi thế :).

Harry Pham

Written by

Full-stack developer at Algomerchant Ltd. Publisher of Yet Another Coding Publication.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade