Huỳnh Lâm hasn't written any stories yet.

Huỳnh Lâm

Tác giả Huỳnh Lâm, chuyên gia soi kèo bóng đá tại KU Việt. Tác giả dành nhiều năm tâm huyết đưa ra chiến thuật, nhận định chính xác các trận tại giải châu Âu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store