Azure Function Apps cho phép bạn có thể triển khai code mà không cần quan tâm đến hạ ầng phía sau. Các Function được trigger từ nhiều loại sự kiện như khi dữ liệu thay đổi, phản hồi message, hoạt động theo thời gian đã lập lịch hoặc kết quả của HTTP request.

Tính năng

  • Ứng dụng serveless: Cho phép bạn phát triển các ứng dụng serverless trên Microsoft Azure


Azure HDInsight là gì?

Là dịch vụ phân tích dựa trên ứng dụng mã nguồn mở cung cấp bởi Azure. Trong đó bạn có thể sử dụng các frameworks như Hadoop, Apache, Spark, Apache Hive, Apache Kafka, Apache Storm, R …

Tìm hiểu về Hadoop Stack? Ứng dụng HDInsight.

Azure HDInsight là bản phân phối thành phần Hadoop trên nền tảng Cloud, cung cấp giải pháp nhanh chóng, hiệu quả để xử lý khối lượng lớn dữ liệu. …


Microsoft Azure cung cấp rất nhiều dịch vụ cho người dùng và đôi khi người dùng gặp vấn đề trong việc lựa chọn loại dịch vụ nào phù hợp cho giải pháp của họ.

Một ví dụ, Microsoft Azure có ít nhất 03 dịch vụ cung cấp container cho người dùng:

  • Azure Container Instance

Một dịch vụ khác là Azure Contaier Service ~ đã ngừng cung cấp từ 1/2020.

Để hiểu và lựa chọn loại dịch vụ phù hợp, bạn cần biết một vài điểm sau:

Chi phí

Theo quan điểm của tôi…


Một câu hỏi được đặt ra là liệu các hệ thống CSDL có thể chịu được tải hàng triệu truy vấn trong một giây. Nhiều chuyên gia sử dụng opensource đã đưa ra câu trả lời là có nhưng chưa có một kiểm nghiệm hay bằng chứng cụ thể về điều này.

Trong bài viết này tôi chia sẻ kết quả test từ Alexander Korotkov (CEO của Postgres Professional)Sveta Smirnova (Principal Technical Services Engineer, Percona). Kết quả so sánh được thực hiện trên kết quả kiểm thử của PostgreSQL 9.6MySQL 5.7.

Phương pháp thực hiện của…


Azure Kubernetes Servic (AKS) là dịch vụ Kubernetes do Azure cung cấp. Dịch vụ cho phép bạn nhanh chóng triển khai và quản lý các cluster.

Trong bài viết này sẽ mô tả cách triển khai K8s xây dựng 1 ứng dụng nhiều lớp đơn giản bao gồm web front end, Redis instance chạy trong các cluster.


Trong bài viết này tôi sẽ mô tả về 02 công nghệ liên quan đến tính sẵn sàng Azure Load BalancerApplication Gateway.

Appication Gateway là khái niệm không quen thuộc vào nhiều người trong khi đó hầu hết chúng ta đều biết tới Load Balancer. Hy vọng bài viết này sẽ làm rõ thắc mắc của các bạn.

Mô hình OSI

  • Load Balancer hoạt động tại lớp 4 (TCP/IP, UDP) của OSI

Còn điểm khác biệt nào nữa không?

Chi phí

  • Load Balancer được sử dụng miễn phí trừ trường hợp…

Máy chủ ảo (Virtual Machine) bao gồm tài nguyên xử lý (CPU, RAM, Disk) và thông tin về HĐH, IP…

Ổ đĩa của VM bao gồm 02 loại chính:

  • Image: là các template có định dạng Azure VHD tạo ra VM chứa các thông tin CPU, RAM, NIC, IP…

Lưu ý sau khi add thêm ổ Data Disk cần phải format lại ổ đĩa. Cụ thể tham khảo theo link này.

Các VM được thiết lập theo các…


Proxy Server (Máy chủ proxy) hoạt động như một cổng nối giữa người dùng và Internet. Đây là một server trung gian giữa người dùng cuối và trang web họ truy cập. Các máy chủ proxy cung cấp các chức năng, bảo mật và riêng tư khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu của bạn hoặc chính sách công ty.

Mô hình hoạt đông proxy

Các tính năng của Proxy Server

Proxy server cung cấp ba chức năng chính:

  • Tường lửa và filtering

Các tính năng của Proxy server rất quan trọng trên các mạng diện rộng giống như các…


Một trong các phương thức đăng nhập vào VM khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu. Mặc định mỗi VM bạn sẽ đăng nhập vào bằng username root và mật khẩu root mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn lúc thuê VPS, tuy nhiên việc sử dụng mật khẩu luôn có 2 nguy cơ lớn là:

  • Bạn sẽ mất hoàn toàn nếu lộ mật khẩu.

Do đó, mình khuyến khích các bạn làm quen với SSH…


Danh mục các services Microsoft Azure
  1. Azure Service Fabric: dịch vụ PaaS cung cấp nền tảng quản lý cho Microservice -> Tìm hiểu thêm tại đây.

huyrom

“Customers will only pay for the value, not the Technology”……….…. | Senior Cloud Solution Architect | AWS | Azure | GCP | Openshift | Vmware | Cisco

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store