Cảnh quan chợ quê 3 miền

Chợ quê 3 miền là một điểm nhấn của dự án Làng Xanh. “ Chợ” là một khu dịch vụ cung cấp cho khách đến du lịch và nghỉ dưỡng nét văn hóa ẩm thực mang sắc thái “chợ quê”. Kiến trúc của “chợ quê” là kiến trúc hiện đại nhưng vẫn đậm chất “quê” giàu tính văn hóa của 3 miền Bắc Trung Nam. Thực khách đến với “chợ quê 3 miền” thưởng thức các món ẩm thực chân quê vừa liên tưởng lới những dáng xưa của những chợ quê nơi thôn dã trong một không gian sinh thái dặc thù vô cùng sinh động của cả 3 miền.

Thi công cảnh quan - Thiết kế cảnh quan

Like what you read? Give Tran Huy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.