Neden İstanbul’u Terk Ettim?
Özgür Adem IŞIKLI
8711

Abi eline sağlık. Bu tür yazılara rastlıyordum ben de ancak İstanbul/Sakarya karşılaştırması çok hoş olmuş. Böyle böyle İstanbul boşalsın, biz geri dönelim ;)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.