Jakie są wskazania do tlenoterapii?

Tlenoterapia stanowi jedną z metod leczniczych, wdrażanych wobec pacjentów w zaburzeniami w obrębie układu oddechowego. Warto zaznaczyć, że stosowanie terapii tlenem okazuje się wymagane w wielu przypadkach, jednak każdorazowo powinno zostać skonsultowane z lekarzem oraz musi odbywać się pod kontrolą wykwalifikowanej osoby, posiadającej wiedzę odnośnie przeprowadzania podobnych zabiegów. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione podstawowe wskazania do tlenoterapii.

Kiedy stosowana jest tlenoterapia? — nie tylko pacjenci z zaburzeniami oddechowymi

Podstawową przyczyną, wobec której dedykowana jest terapia tlenem okazuje się szeroko rozumiana niewydolność oddechowa. Może ona przybierać postać ostrą lub umiarkowaną, jak również pozostawać w formie przewlekłej. W związku z tym niezbędne okazuje się indywidualizowanie przebiegu terapii tlenem, w celu optymalizacji formy jego aplikacji, stężenia i długości trwania procederu.

Tlenoterapia jest jednak metodą uniwersalną, odpowiadającą na rozmaite potrzeby medyczne — konieczne staje się skonkretyzowanie jej przebiegu, zgodne z parametrami zdrowotnymi, potrzebami i wymaganiami pacjenta.

Szczegółowe wskazania do tlenoterapii

Wobec faktu wieloaspektowości zastosowania tlenoterapii, warto pokusić się o wypunktowanie wskazań medycznych z wielu obszarów funkcjonowania ludzkiego organizmu. Tlenoterapia odpowiada więc na potrzeby:

  • układu oddechowego — w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, mukowiscydozie, zatorowości płucnej, odmie opłucnej, dusznościach
  • układu krwionośnego — stosowana jest między innymi w przewlekłej chorobie naczyń tętniczych, w niedociśnieniu i nadciśnieniu, w zaburzeniach regulacji krążenia
  • układu nerwowego — wobec chronicznej niewydolności mózgowej, lecz również jako środek łagodzący stany depresyjne i zaburzenia psychiczne, wykorzystywana również w autyzmie w celu poprawy jakości funkcjonowania pacjentów
  • układu ruchu — w celu przyspieszenia regeneracji tkanek, gojenia się złamań, ran oraz odleżyn
  • onkologii — jako pomocnicza forma podnoszenia aktywności immunologicznej i w profilaktyce nowotworowej, w celu poprawy wydajności stosowanego leczenia i uodpornienia pacjenta na ewentualne efekty uboczne

Można więc uznać, że wskazania do tlenoterapii są wyjątkowo obszerne, koncentrując się nie tylko na zniwelowaniu pojawiających się objawów, lecz także jako forma wsparcia dla innych metod terapeutycznych i leczniczych.

Niespecyficzne cele tlenoterapii

Warto wspomnieć, że terapia tlenem wykorzystywana jest w wielu celach, a jej zastosowanie nie ogranicza się do układu oddechowego i zaburzeń pojawiających się w jego obrębie. Wobec tego należy podkreślić, że tlenoterapia zmierza również do wzmocnienia systemu odpornościowego człowieka oraz przyczynia się bezpośrednio do skrócenia okresu rehabilitacyjnego. Ponadto łagodzi negatywne rezultaty stosowania środków farmaceutycznych, jak również wspomaga ich działanie.

Post Hygia O2 http://hygiao2.com Wpis na blogu z “Tlenoterapia hiperbaryczna wskazania” http://hygiao2.com/pl/tlenoterapia/tlenoterapia-hiperbaryczna-wskazania/ Czytaj więcej!:

Like what you read? Give Krystian Olszewski a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.