Picus là công ty chuyên thiết kế và sản xuất máy bay không người lái chuyển phát nhanh để giao hàng trong thành phố.

Đội ngũ của công ty bao gồm các chuyên gia đã từng làm việc trong các công ty khổng lồ trong ngành như DJI, Yuneec, 3DRobotics, Parrot và những người khác. Máy bay không người lái của công ty cung cấp hàng hóa có kích thước nhỏ, chẳng hạn như thực phẩm, bữa ăn sẵn, thuốc, tài liệu, hàng gia dụng và các loại khác. Họ sản xuất máy bay không người lái cho các dịch…

Blog HYIPCENTER4ME

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store