Jukka Savolaisen tekstin faktantarkistusta

Nature Communications

Haastatteluaineisto

PNAS 2019

Society

Kotimainen tutkimus

Lopuksi

Savolainen väittää tekstissään että tieteellisesti moitteettomia artikkeleita vedetään pois poliittisin perustein. Olen pyrkinyt osoittamaan että tällaiselle väitteelle ei hänen antamiensa esimerkkien valossa ole tarpeeksi vahvaa näyttöä.

Keskustelua Twitterissä

--

--

Researcher & engineer from Helsinki, Finland. Working on technical audiology and auditory neuroscience.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petteri Hyvärinen

Petteri Hyvärinen

Researcher & engineer from Helsinki, Finland. Working on technical audiology and auditory neuroscience.