‎הָבָה נֵרְדָה וְנָבְלָה שָׁם שְׂפָתָם אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְעוּ אִישׁ שְׂפַת רֵעֵהוּ

突出外交第一条


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.