ต้องมีคนทะลึ่งไปทำจริงๆนะ ถึงจะรู้ได้ว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วย! ไม่ Compile Error ใช่ไหมนี่
Kasem Arnontavilas
1

ไม่ครับ พวก predefined เราเอาชื่อมันมาใช้ได้หมดครับเช่น

int := "555"
fmt.Println(int) // 555

ยังได้เลยครับ :D

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.