ความสุขของเด็กๆ ที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยี

ในยุคที่ สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียเจริญรุ่งเรือง

กิจกรรมของเด็กในเมืองหลวง คงหนีไม่พ้น การเล่นแท๊ปเล็ท สมาร์ทโฟน

แต่ในต่างชนบทห่างไกล เทคโนโลยียังไม่ทั่วถึง

ความสนุกของเด็กๆเหล่านี้ คือ การละเล่นที่เพลิดเพลิน ไม่ต่างกัน นั่นคือ

“ลูกแก้ว”

ถ้าคุณไม่ใช่เด็กที่เกิดก่อนยุค 9o’s คุณอาจไม่เคยได้สัมผัส การดีดลูกแก้ว

ดูไปดูมา มันก็คล้ายๆ กับกีฬาสนุกเกอร์ ดีๆ

ความสนุกไม่ได้อยู่ที่แค่การดีดลูกแก้วให้ถูกกับอีกฝ่าย

แต่มันคือกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง มีการแข่งขัน มีการแสดงสถานะความยิ่งใหญ่ของเซียนลูกแก้วจากจำนวนลูกที่อยู่ในกระเป๋ากางเกง(ที่เวลาเดินแล้วมีเสียงกระทบกัน)

บางที เทคโนโลยี มันทำให้เราใช้ชีวิตซับซ้อนมากขึ้น จนความสนุกของเรามันซับซ้อนขึ้น

แล้วเราก็ต่างหลงลืมความสุขที่เกิดจากสิ่งเรียบง่าย

Like what you read? Give Sid Tanasit a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.