ชมรมคนไร้เพื่อน ฉบับการ์ตูน จบที่ฉบับรวมเล่ม 20

iamZEON
iamZEON
Oct 27, 2019 · 1 min read

หนังสือการ์ตูนเรื่อง ชมรมคนไร้เพื่อน (Boku wa Tomodachi ga Sukunai) วาดภาพโดย อ.ltachi ซึ่งเขียนจากไลท์โนเวลชื่อเดียวกับของ
อ.Yomi Hirasaka ฉบับรวมเล่ม 18 ซึ่งออกวางแผงในญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2019 ที่ผ่านมา โดยท้ายเล่มนี้ได้มีการเปิดเผยให้ทราบว่า
ฉบับรวมเล่ม 19 และฉบับรวมเล่ม 20 ซึ่งเป็นเล่มจบ มีกำหนดออกวางแผงที่ญี่ปุ่นภายในปี 2020 (ก่อนหน้านั้นฉบับรวมเล่ม 17 ออกวางแผง
ที่ญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 เคยเปิดเผยไว้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะเข้าสู่ไคลแมกซ์ของเรื่องราวในฉบับรวมเล่ม 18)

iamZEON

Written by

ชอบอ่านการ์ตูน, นิยาย, ดูหนัง และฟังเพลง http://iamzeonblog.blogspot.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade