ประกาศผลรางวัล Nikkan Sports Drama Grand Prix ครั้งที่ 23 (ฤดูใบไม้ร่วง 2019)

iamZEON
iamZEON
Jan 5 · 3 min read

Nikkan Sports Drama Grand Prix ครั้งที่ 23 สำหรับละครทีวีที่ออกอากาศที่ญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 2019 โดยเริ่มเปิดให้ร่วมโหวต
ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2019 จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2019 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโหวตทั้งหมด 463 คน ได้ผลสรุปทั้ง 5 สาขา ดังต่อไปนี้
(TOP5 ของผลรางวัลแต่ละสาขา ในแต่ละซีซั่น ก็จะได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโหวตรางวัลประจำปี 2019–2020 ในเดือน มี.ค. 2020)

========================================

:: ละครทีวียอดเยี่ยม ::

Ossan’s Love -in the sky- (TV Asahi) — 260 คะแนน
http://www.tv-asahi.co.jp/ossanslove-inthesky/

อันดับ 2 : Doki no Sakura (NTV) — 20 คะแนน
http://www.ntv.co.jp/sakura2019/

อันดับ 3 : Ore no Hanashi wa Nagai (NTV) — 19 คะแนน
http://www.ntv.co.jp/orebana/

อันดับ 4 : Grand Maison Tokyo (TBS) — 18 คะแนน
http://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/

อันดับ 4 : Sherlock (Fuji TV) — 18 คะแนน
http://www.fujitv.co.jp/sherlock/

========================================

:: นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ::

Kei Tanaka จากละครทีวีเรื่อง Ossan’s Love -in the sky- (TV Asahi) — 271 คะแนน

อันดับ 2 : Takuya Kimura จากละครทีวีเรื่อง Grand Maison Tokyo (TBS) — 31 คะแนน
อันดับ 3 : Dean Fujioka จากละครทีวีเรื่อง Sherlock (Fuji TV) — 27 คะแนน
อันดับ 4 : Hiroshi Abe จากละครทีวีเรื่อง Mada Kekkon Dekinai Otoko ซีซั่นสอง (Fuji TV) — 25 คะแนน
อันดับ 5 : Toma Ikuta จากละครทีวีเรื่อง Ore no Hanashi wa Nagai (NTV) — 22 คะแนน

========================================

:: นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ::

Erika Toda จากละครทีวีเรื่อง Scarlet (NHK) — 113 คะแนน
http://www.nhk.or.jp/scarlet/

อันดับ 2 : Mitsuki Takahata จากละครทีวีเรื่อง Doki no Sakura (NTV) — 85 คะแนน
อันดับ 3 : Haru จากละครทีวีเรื่อง G Senjou no Anata to Watashi (TBS) — 41 คะแนน
[ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูนชื่อเดียวกัน ผลงานของ อ.Ryo Ikuemi]
อันดับ 4 : Mao Inoue จากละครทีวีเรื่อง Shonen Torajiro (NHK) — 15 คะแนน
[ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง Warugaki Shosetsu Torajiro no Kokuhaku ผลงานของ อ.Yoji Yamada]
อันดับ 4 : Saki Takaoka จากละครทีวีเรื่อง Rika (Fuji TV) — 15 คะแนน
[ดัดแปลงจากเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Rika ในนิยายเรื่อง Rehearsal และ Rika ผลงานของ อ.Takahisa Igarashi]

========================================

:: นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ::

Yudai Chiba จากละครทีวีเรื่อง Ossan’s Love -in the sky- (TV Asahi) — 116 คะแนน

อันดับ 2 : Shigeyuki Totsugi จากละครทีวีเรื่อง Ossan’s Love -in the sky- (TV Asahi) — 67 คะแนน
อันดับ 3 : Kotaro Yoshida จากละครทีวีเรื่อง Ossan’s Love -in the sky- (TV Asahi) — 44 คะแนน
อันดับ 4 : Kento Hayashi จากละครทีวีเรื่อง Scarlet (NHK) — 33 คะแนน
อันดับ 5 : Takanori Iwata จากละครทีวีเรื่อง Sherlock (Fuji TV) — 20 คะแนน

========================================

:: นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ::

MEGUMI จากละครทีวีเรื่อง Ossan’s Love -in the sky- (TV Asahi) — 93 คะแนน

อันดับ 2 : Aimi Satsukawa จากละครทีวีเรื่อง Ossan’s Love -in the sky- (TV Asahi) — 85 คะแนน
อันดับ 3 : Eiko Koike จากละครทีวีเรื่อง Ore no Hanashi wa Nagai (NTV) — 38 คะแนน
อันดับ 4 : Kyoka Suzuki จากละครทีวีเรื่อง Grand Maison Tokyo (TBS) — 23 คะแนน
อันดับ 5 : Yuki Matsushita จากละครทีวีเรื่อง G Senjou no Anata to Watashi (TBS) — 21 คะแนน

========================================
ที่มา Nikkan Sports Drama Grand Prix 23rd Autumn 2019

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade