สโนไวท์ผมแดง หยุดลงพิมพ์ตอนใหม่ชั่วคราว แล้วจะกลับมาลงพิมพ์ต่อในเดือน มี.ค. 2020

iamZEON
iamZEON
Nov 30, 2019 · 1 min read

การ์ตูนเรื่อง สโนไวท์ผมแดง (Akagami no Shirayuki-hime) ผลงานของ อ.Sorata Akizuki ตอนที่ 113 ที่ลงพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูน
LaLa ฉบับเดือน ม.ค. 2020 ออกวางแผงที่ญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2019 ที่ผ่านมา โดยในหน้าสุดท้ายตอนนี้ได้มีลงพิมพ์ประกาศ
ว่าจะหยุดลงพิมพ์ตอนใหม่เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ก.พ. 2020 ที่มีกำหนดออกวางแผงที่ญี่ปุ่นในวันที่ 24 ธ.ค. 2019 และ
จะกลับมาลงพิมพ์ตอนที่ 114 ในฉบับเดือน พ.ค. 2020 ที่มีกำหนดออกวางแผงที่ญี่ปุ่นในวันที่ 24 มี.ค. 2020

iamZEON

Written by

ชอบอ่านการ์ตูน, นิยาย, ดูหนัง และฟังเพลง http://iamzeonblog.blogspot.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade