RAM ແມ່ນຫຍັງ??.

Robert H. Dennard ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ຂຽນ RAM ຂຶ້ນມາເປັນຄວາມຈຳຫຼັກ, ພັດທະນາຕັ້ງແຕ່ປີ 1955 ຫາ 1975 ແລະ ຖືກມານຳໃຊ້ໃນຄອມພິດເຕີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈົນເຖິງການພັດທະນາ ແລະ ການຍອມຮັບຂອງຄວາມຄົງທີ່ ແລະ ແບບໄດນາມິກ ວົງຈອນແຣມແບບບູລະນາການໃນຊ່ວງປາຍທົດສະວັດທີ່ 1960 ແລະ ຕົ້ນປີ 1970, ລະບົນທຳອິດທີ່ໃຊ້ ຫຼອດສູນຍາກາດ ເຮັດວຽກຄ້າຍກັບ ແຣມ ໃນສະໄໝປະຈຸບັນເຖິງວ່າອຸປະກອນຈະມັກເພຕະຫຼອດ. ໜ່ວຍຄວາມຈຳແບບແກນເຟີໄລ (core memory) ກໍມີຄຸນສົມບັດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແບບດຽວກັນ. ແນວຄິດຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ເຮັດຈາກ ຫຼອດ ແລະ ແກນເຟີໄລ ກໍຍັງໃຊ້ໃນ ແຣມ ສະໄໝໃໝ່ທີ່ເຮັດຈາກວົງຈອນລວມ.

Robert H. Dennard

RAM ຍໍ້ມາຈາກ Random access memory ເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກທີ່ຈຳເປັນ ໜ່ວຍຄວາມຈຳນີ້ຈະສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ສະເພາະເວລາທີ່ມີກະແສໄຟ້າລໍ່ລ້ຽງເທົ່ານັ້ນເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ມີໄຟ້າມາລ້ຽງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນໜວ່ຍຄວາມຈຳນີ້ຈະຫາຍໄປທັນທີ່ ໜ່ວຍຄວາມຈຳແຣມ ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບຊຸດຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ້ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳຂໍ້ມູນເຂົ້າ ຫຼື ອອກ ໂດຍໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກແບບແຣມນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນຄື:

  1. Input storage area ເປັນສ່ວນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກໜ່ວຍຮັບຂໍ້ມູນເຂົ້າ ໂດຍຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການປະມວນຜົນຕໍ່ໄປ.
  2. Working storage area ເປັນສ່ວນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງການປະມວນຜົນ
  3. Output storage area ເປັນສ່ວນທີ່ເກັບຜົນລັບທີ່ໄດ້ຈາກການປະມວນຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ເພື່ອທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປສະແດງອອກໄປທີ່ໜ່ວຍສະແດງອື່ນທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ.
  4. Program storage area ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ເກັບຊຸດຄຳສັ່ງ ຫຼື ໂປຼແກຼມທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຈະສົ່ງເຂົ້າມາ ເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຊຸດດັ່ງກ່າວ ໜ່ວຍຄວຍຄຸມຈະເຮັດໜ້າທີ່ດຶງຄຳສັ່ງຈາກສ່ວນນີ້ໄປເທື່ອລະຄຳສັ່ງເພື່ອແປຄວາມໝາຍວ່າ ຄຳສັ່ງນັ້ນສັ່ງໃຫ້ເຮັດຫຍັງ ຈາກນັ້ນໜ່ວຍຄວບຄຸມຈະໄປຄວບຄຸມ ຮາດແວ ທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງນັ້ນໆ.
A 32 x 32 core memory plane storing 1024 bits of data

Module ຂອງ RAM.

RAM ທີ່ເຮົານຳມາໃຊ້ງານນັ້ນຈະເປັນ ຊິບ ເປັນ IC ນ້ອຍໆ ເຊິ່ງສ່ວຍທີ່ເຮົານຳມາໃຊ້ເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກຈະຖືກຕິດຢູ່ເທິງແຜງວົງຈອນນ້ອຍໆ ຫຼື Printed circuit board ເປັນ Module ເຊິ່ງມີຫຼັກໆຢູ່ 2 Module ຄື SIMM ກັບ DIMM.

SIMM ຫຼື Single in-line memory module.

ໂມດູນ ຊະນິດນີ້ຈະຮອງຮັບ data path 32 bit ໂດຍທັງສອງເບື້ອງຂອງ circuit board ຈະໃຫ້ສັນຍານດຽວກັນ.

DIMM ຫຼື Dual in-line memory module.

ໂມດູນ ນີ້ຫາກໍກຳເນີດບໍ່ດົນມານີ້ມີ data path ເຖິງ 64 bit ໂດຍທັງສອງເບື້ອງຂອງ circuit board ຈະໃຫ້ສັນຍານທີ່ຕ່າງກັນ ຕັ້ແຕ່ CPU ຕະກູນ Pentium ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ມີການອອກແບບໃຫ້ໃຊ້ງານກັບ data path 32 bit ທີ່ຫຼາຍກວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າເວລາຈະໃສ່ SIMM RAM ເທິງ slot RAM ຈະຕ້ອງໃສ່ເປັນຄູ່.

memory module ປະຈຸບັນມີຢູ່ 3 ຮູບແບບຄື: 30-pin, 72-pin, 168-pin ທີ່ນິຍົມໃຊ້ເວລານີ້ຄື: 168-pin.

ເທັກໂນໂລຢີ ຂອງ RAM.

ແຣມແຕ່ລະຊະນິດ Parity ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ໂດຍຈະມີ ບິດ ກວດສອບ 1 ໂຕ ຖ້າພົບວ່າມີຂໍ້ມູນຜິດພາດ ກໍຈະເກີດ System halt ໃນຂະນະທີ່ແບບ Non-parity ຈະບໍ່ມີການກວດສອບ ບິດ ນີ້ Error cheking and correctimg (ECC) ໜ່ວຍຄວາມຈຳແບບນີ້ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາອີກລະດັບໜຶ່ງ ເພາະນອກຈາກກວດສອບວ່າມີຂໍ້ມູນຜິດພາດໄດ້ແລ້ວ ຍັງສາມາດແກ້ໄຂ ບິດ ທີ່ຜິດພາດໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດບບໍ່ເຮັດໃຫ້ ແຕ່ຫາກມີຂໍ້ມູນຜິດພາດຫຼາຍມັນກໍມີ ໄດ້ຄືກັນ ສຳຫຼັບ ECC ນີ້ຈະເປືອງ Overhead ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າແບບ Parity ດັ່ງນັ້ນ Performance ຂອງມັນຈຶ່ງຖອນອອກໄປ.

ວິທີການເລືອກຊື້ RAM.

ການເລືອກຊື້ ແຣມ ແມ່ນຕ້ອງຊື້ກັບ ແບນ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ສ່ວນເລື່ອງຂະໜາດຂອງແຣມແມ່ນຂຶ້ນກັບການໃຊ້ງານຂອງແຕ່ລະຄົນແຕ່ກະບໍ່ຄວນໃຊ້ ແຣມ ທີ່ໜ້ອຍເພາະຈະໃຫ້ ຮາດດິດ ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເພໄວກ່ອນອາຍຸການໃຊ້ວຽກ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:

Like what you read? Give Diddee P. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.