Phần 4- Triển khai| 4.1. Tăng trưởng
sanluu
51

Cuốn sách rất hay. Hy vọng thời gian tới sẽ nhận được thêm bản dịch từ bạn cho các phần tiếp theo để cùng chia sẻ những điều bổ ích từ cuốn sách đến với mọi người. Cảm ơn bạn!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Cháu Ngoan Bác Hồ’s story.