Ian Perschke
Ian Perschke

Ian Perschke

Co-Founder Enterprise Architect at Novam

Editor of NOVAM