İbrahim Bey teşekkür ederim.
Melih ŞAHİN
11

Değerli katkınız için teşekkür ederim. Bu mantalitede olduktan sonra aşamayacağımız engel olmayacaktır diye düşünüyorum. Kolaylıklar dilerim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.