Haberleri nereden takip ediyorsunuz?
Fikri Türkel
91

Mükemmel tespitler 
Gelecek güven veren teknoloji ⚙ ile geçmişin sözünü yine anlatacak 
Müşteri veli(problemi ile öğreten) nimettir 
Dürüst olan kazanır

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.