GTM Bilgi #1: Bir Ziyaretçinin Mobil Cihazda Olup Olmadığını Kontrol Etmek

Özel JavaScript değişkeni oluşturuyoruz. Bu değişken true ya da false olarak yanıt verecektir. Ben isMobile olarak adlandırdım.

function() {

if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) )

{

return ‘true’;

}

else

{

return ‘false’;

}

}

Javascript için Stackoverflow.com’a teşekkürler.

Sayfa görüntülenmesinin mobil olup olmadığını kontrol edebilmek için şu tetikleyiciyi kullanabiliriz:

isMobile değişkenini true’ya eşitlersek ziyaretçinin mobilden geldiğini ifade etmiş olacağız. Bazı tetikçeyicilerin mobilde tetiklenmemesi adına oldukça faydalı olacaktır.

Aşağıdaki örnekte tetikleyici, isMobile ziyaretçileri dışındaki tüm cihazlarda tetiklenmekte olduğunu görebilirsiniz.

İsmail Büyükarslan

Written by

Digital Strategy & Marketing

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade