Bitcoin Madencilik Toplam Geliri 14 Milyar Dolara Ulaştı

ICRYPEX
ICRYPEX
Aug 27, 2019 · 1 min read

Coin Metrics’in verilerine göre, Bitcoin’in 10 yılı aşkın tarihinde elde edilen madencilik geliri, 14 milyar doları aştı. Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelirin 5 milyar doları geçmesi, sekiz yıl almıştı. Bu rakama tekrar ulaşmak ise sadece sekiz ay sürdü. Gelir, 2018 yılının Ağustos ayında 10 milyar dolara çıktı. Madenciler arasındaki rekabet ile Bitcoin madenciliği daha az karlı hale gelse de, madenciler hala her zamankinden daha fazla kazanıyor.

Madencilik gelirinin artmasıyla hash oranı ciddi derecede artış yaşadı. 2018’in başında saniyede 15 exahash olan hashrate, geçtiğimiz günlerde saniyede 82 exahash’e yükseldi. Bu seviye, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Bu doğrultuda, hash oranı artışına paralel olarak zorluk derecesinde de artış gerçekleşiyor. Blok bulunma hızının artmasıyla zorluk derecesi artıyor ve çözüm için daha fazla zamana ihtiyaç duyuluyor. Zorluk derecesi arttıkça kazılan coin miktarında azalma bekleneceğinden, coin arzında düşüş olması beklenebilir. Bu sebeple talep fazlasıyla karşılaşılması durumunda bitcoin fiyatında artış gözlemlenmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Aksi bir durumda, arzın taleple örtüşmesi hatta arz fazlasının kalması halinde fiyatlarda geri çekilme durumu söz konusu. Bu sebeple, hash oranı hızının piyasa dengesiyle birlikte değerlendirilmesinde yarar görülüyor.

ICRYPEX
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade