NAPOVEDUJEMO V 2020: Kulturna dediščina kot poslovna priložnost

Idrija 2020
Oct 1 · 2 min read

Cilji projekta:

 1. Priprava osnov za zagon koncepta HeritageLab, ki ga je žirija Evropske komisije uvrstila v finale vseevropskega tekmovanja socialnih inovacij
 2. Vzpostavitev podpornega okolja za razvoj poslovnih idej na področju kulturne dediščine
 3. Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine
 4. Priprava izobraževalnih in informacijskih vsebin
 5. Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje)
 6. Raziskava odnosa prebivalcev, mladih in strokovnih delavcev do dediščine kot razvojne komponente

Aktivnosti projekta:

A1: Vzpostavitev partnerstev in dogovorov
A2: Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine
A3: Priprava priročnika na temo kulturne dediščine kot poslovne priložnosti
A4: Javni dogodki na temo poslovnih priložnosti v kulturni dediščini (Heritage Talks & Walks)
A5: Razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine
A6: Dediščinski barometer
A7: Komunikacija in informiranje
A8 : Vodenje in koordinacija

Ključni rezultati projekta:

 • Podpisani partnerski sporazumi: 10
 • Dokument s popisom poslovnih priložnosti: 2 (Občina Idrija, Občina Cerkno)
 • Priročnik o specifikah podjetništva na področju kulturne dediščine:
 • Delovni listi za podjetništvo v dediščinskem sektorju: 3
 • Seznam relevantne literature: 1
 • Javni dogodki: 5
 • Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje): 3
 • Sodelujočih v anketiranju: 80

Partnerji v projektu:

 • Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020
 • Center za idrijsko dediščino
 • Kooperativa DROWA z.o.o.
  Idrija 2020

  Written by

  = mladi + dediščina + inovativnost.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade