NAPOVEDUJEMO V 2020: Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II)

Idrija 2020

V Občini Idrija je zaščitenih 7 rudarskih hiš, 8 stanovanjskih blokov, celovita rudarska ulica na Rudarski ulici ter mestno središče. Poleg individualno zaščitenih je ohranjenih ter v različnih stanjih vzdrževanih okrog 100 rudarskih hiš in več kot 10 prhavzov. Naseljeni objekti so v dobršni meri predelani in dograjeni, s čimer so lastniki izboljšali sicer bivanjske razmere, s tem pa premična in nesnovna dediščina (stavbarstvo, veščine gradnje objektov, stanovanjska/bivalna kultura, gojenje vrtnin, zeliščarstvo, prehrana, jezik, narečje ter literarna ustvarjalnost) izginja in je vedno manj prisotna v zavesti lastnikov, lokalnega prebivalstva in turistov.

S predlagano operacijo želimo vzpostaviti nove dejavnosti, ukrepe, storitve in turistične ter andragoško-pedagoške programe, s katerimi bomo nagovorili zgoraj opisano problematiko idrijske stanovanjske dediščine.

Rezultati projekta:

 • Rudarsko hišo na Bazoviški 4 oživili s poletnim programom in opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambeni kulturi Idrijčanov;
 • Oblikovali in izvajali turistične in andragoško-pedagoške programe: študijsko turo, doživljajski program v Rudarski hiši ter urbano igro;
 • Izdali 40-stransko publikacijo o rudarskih blokih v Rudarski ulici (300 izvodov);
 • Pripravili krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, na kateri bomo predstavljali zgodovino rudarskih hiš, arhitekturne značilnosti, današnje stanje, nasvete za prenovo ter druge zanimivosti;
 • Vzpostavili »pisateljsko rezidenco« v Rudarski hiši na Bazoviški ulici, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala 2 pisatelja/pesnika;
 • Izvajali arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom rudarskih hiš.

Cilji projekta:

 1. Popisati ter dokumentirati bivanjsko in prehrambeno dediščino 1. polovice 20. stoletja
 2. Vzpostaviti enotno in celovito prezentacijo stanovanjske dediščine Idrije
 3. Spodbuditi in podpreti trajnostne prenove z arhikturnim in marketinškim svetovanjem lastnikom
 4. Vzpostaviti in testirati nove turistične produkte za mlade in skupine
 5. Promovirati in prezentirati stanovanjsko dediščino Idrije
 6. Dokazovati, da je stanovanjska dediščina vir navdiha in prostor ustvarjalnosti
 7. Povezati deležnike na področju rudarskih hiš

Aktivnosti projekta:

A1: Bivanjska in prehrambena kultura Idrijčanov v 1. polovici 20. Stoletja
A2: Arhitekturno in marketinško svetovanje lastnikom rudarskih hiš
A3: Vzpostavitev in testiranje novih turističnih produktov za mlade in skupine ter specialiste
A4: Pisateljska rezidenca v Idrijski rudarski hiši
A5: Doživljajski program v poletnem času v Idrijski rudarski hiši, Bazoviška 4
A6: Priprava spletne prezentacije stanovanjske dediščine
A7: Komuniciranje in informiranje
A8: Vodenje in koordinacija projekta

Partnerji v projektu:

Trajanje projekta: Januar — december 2020
Vrednost operacije: 28.860,81 EUR

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

  Idrija 2020

  Written by

  = mladi + dediščina + inovativnost.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade