İş görüşmelerine giderken hep bize sorulacak soruları düşünüp onlar için hazırlıklar yapıyoruz. Peki ya bizim soracaklarımız?

Sorry for non-Turkish followers. This post targets Turkish speaking software developers. Maybe later I can translate it to English, for now you can just ignore it.

İş görüşmeleri veya iletişim konusunda uzman, yetenekli veya çok tecrübeli sayılmam. Aktaracağım şeyler sadece kendi dünyamdan görebildiğim kadarıyla oluşan görüş ve düşüncelerim olacak. Bazılarını fuzûlî veya mübalağalı bulabilirsiniz. Bazıları da aşikâr olanı ifade ediyor olabilir. Bilmeyen bir kişi bile varsa bile diyerek ve affınıza sığınarak paylaşacağım.

Normalde bu yazıya; kolektif üretimin ve serbest ticaretin tarihinden girip, köleliğe, ve…


Okul yıllarından hatırlıyorum tüm kalemtıraşlarımız Alman malıydı. O yıllardan beri çevremde hep sorgulanıyor, neden kalemtıraş bile üret(e)miyoruz?

Sorry for non-Turkish followers. This post targets current situation of Turkish economy and politics. So you can just ignore it.

İngiliz edebiyatçı Doris Lessing “İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.” der. İktisatçılık iddiası olmayan sade bir vatandaş olarak ben de medyanın ürettiği ana akım düşüncenin dışında kalarak, kendi kafamla(özgür düşünce değil) düşünerek kendi doğru ve yanlışlarımı paylaşmak istiyorum. O yüzden bir seri haline getirirsem lazım olur diyerek, yazının başlık kısmında “Aykırı Fikirler Kuşağı” ifadesini ekledim. …


I hear all the time people say ‘prefer value types over reference types’. What if we are all getting it wrong?

Important: This article was published for Swift 4.0 and updated on 06.09.2018 through the language updates that show up with Swift 4.1 and 4.2. So please read carefully Update sections. Some of the statements on article directly affected by these changes and they are NOT valid for the new versions of the language.

I’m preparing another article for what’s changed and how it affect our case. And by that time I can update this article for newer Swift versions.

Gokhan Topcu

Forward engineer by day, reverse engineer by night. Occasional speaker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store