İnsan Kaynakları Denetimi Neden Gereklidir? — 1

İnsan Kaynakları Denetimi ülkemizde oldukça yeni bir kavram ancak Dünyada son 10 yıldır gelişmekte ve gündemi daha çok meşgul etmektedir. İnsan Kaynakları Denetiminin neden gerekli olduğunu izah edebilmek için insan kaynakları süreçlerine ve fonksiyonlarına bakmak yeterli olacaktır. Burada soruyu biraz değiştirerek soralım o zaman; insan kaynakları yönetimi veya İnsan Kaynakları Bölümü neden gereklidir? İnsan kaynakları yönetiminin önemi nerden gelmektedir?

İnsan Kaynakları Bölümü, özetle şirketin belirlediği hedef ve stratejileri doğrultusunda, şirketin organizasyonunu oluşturur, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması için sistemler tasarlar, geliştirir, yönetir ve bu insan kaynağının performansını, verimliliğini ve bağlılığını artıracak aksiyonları planlar ve organize eder. Bütün bunları yaparken çalışma hayatına ilişkin yasal gereklilikleri de yerine getirerek firmanın üstlendiği riskleri minimize eder ve işveren markası oluşturmak üzere etkinlikler organize eder.

İnsan Kaynakları süreçleri, şirketin her çalışanına dokunan en geniş kapsamlı operasyonel işlemlerini kapsamakta; İnsan Kaynakları Bölümü de şirketin geleceğine, başarısına ve hedeflerine yön veren önemli bir stratejik bölümü haline gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca, şirketin vizyon, misyon ve değerlerinin yanı sıra şirket kültürünü ve iletişim ikliminin belirlenmesinde de etkin departman yine İnsan Kaynakları Bölümüdür.

21. yüzyılın yönetim ihtiyaçlarını ve yeni kuşakların beklentilerini anlamak ve karşılamak adına İnsan Kaynakları Bölümü, yönettiği süreçler itibariyle şirketlerin gözde stratejik destek bölümüdür diyebiliriz. İnsan Kaynakları Bölümünün yönettiği fonksiyonlara daha yakından bakmak gerekirse aşağıda biraz daha detaylı inceleyebiliriz.

  1. Seçme ve Yerleştirme: İnsan Kaynakları Bölümü, şirket organizasyonunu kurmak üzere insan kaynağını en etkin şekilde planlayacak, şirketin hedef ve stratejilerini gerçekleştirecek nitelikli ve yetkin insan kaynağına ulaşarak uygun değerlendirme araçlarıyla doğru adayı seçecek ve doğru işe yerleştirecek, adayın işe adaptasyonunu ve şirkete oryantasyonunu en hızlı şekilde sağlayacak sistemleri tasarlar, geliştirir, yönetir ve bu sistem doğrultusunda gerekli operasyonel işlemleri yürütür.
  2. Öğrenme ve Gelişim: Şirketin hedef ve stratejilerine ulaşması için insan kaynağının niteliklerini ve yetkinliklerini artırmak üzere şirket ihtiyaçlarına ve çalışan beklentilerine uygun öğrenme ve gelişim programları, sistemleri tasarlar, geliştirir, yönetir ve bu programlar doğrultusunda eğitim planlarını, organizasyonlarını ve etkinlik değerlendirmesini yapar.
  3. Kariyer ve Yetenek Yönetimi: Şirketi geleceğe taşıyacak yetenekleri kazanmak ve bu yeteneklerin gelişimi ve ilerlemesi için ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak kariyer yönetim sistemlerini tasarlar, geliştirir, yönetir ve bu sistemler doğrultusunda yedeklemeler yaparak gerekli aksiyonları alır.
  4. Performans Yönetimi: Şirketin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesi için insan kaynağının performans ve verimliğini objektif ve ölçülebilir kriterlerle ölçecek performans değerlendirme sistemlerini ve performans sonuçlarına uygun prim sistemini tasarlar, geliştirir, yönetir ve sistemi uygulamak üzere gerekli aksiyonları alır.
  5. Elde Tutma ve Bağlılık Yönetimi: Şirketin tercih edilen bir “işveren markası” olabilmesi için çalışan memnuniyet araştırmaları yaparak yetkin, nitelikli, yetişmiş ve performansı yüksek insan kaynağının motivasyon ve istekliğini zirvede tutacak elde tutma ve bağlılık programları tasarlar, geliştirir, yönetir ve bu programlar doğrultusunda etkinlikler planlar ve organize eder.
  6. Ücretlendirme ve Yan Haklar: Şirketin tercih edilen bir “işveren markası” olabilmesi, yetkin ve nitelikli insan kaynağını elde tutabilmesi ve şirketi geleceğe taşıyacak yetenekleri kazanabilmesi için piyasa rekabet koşullarına uygun, objektif kriterlere dayalı ücretlendirme ve yan haklar sistemini tasarlar, geliştirir, yönetir ve adaletli bir şekilde yürütür.
  7. Personel ve Özlük İşleri: Şirketin çalışma hayatını düzenleyen yasalar karşısındaki yükümlülüklerini önceleyen, şirket içinde uygulanacak çalışma düzeniyle ilgili çalışanların hak ve sorumluluklarını düzenleyen personel ve özlük işleri sistemini tasarlar, geliştirir, yönetir ve çalışanların sözleşme, sigorta, deneme süresi, izin, fazla mesai, disiplin işlemleri, puantaj takibi, bordrolama, ücret ödemesi, tazminat hakedişi, yasal bildirimler, sigorta prim teşvikleri, iş sağlığı ve güvenliği, işten ayılma, bilgi ve belge arşivleme, Kamu ile ilişkiler vb süreçleri ve operasyonel işlemleri yürütür.
  8. Organizasyonel Gelişim: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini tasarlamak üzere iş analizleri yaparak görev tanımlarını, iş gerekliliklerini, yetkinlikleri, davranış göstergelerini, yetki ve sorumlulukları, anahtar performans göstergelerini, organizasyon ve unvan yapısını belirler, iş yükü analizleriyle işgücü planlamasını yaparak İnsan Kaynakları süreçlerine ilişkin politika ve prosedürlerini tasarlar ve geliştirir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız üzere şirketin başarısının büyük ölçüde sahip olduğu insan kaynağını ne derecede iyi yönettiğine bağlı olduğu görülmektedir. Bu kadar kilit öneme sahip İnsan Kaynakları süreçlerinin etkinliğinin denetlenmemesi düşünülebilir mi? Hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek üzere başarısını garanti altına almak isteyen vizyoner şirketler İnsan Kaynakları süreçlerinin denetimine önem vermekte ve İnsan Kaynakları Denetiminin kendileri için değerinin farkındadırlar.

www.ikdenetim.com

Mustafa Tosun

İK Profesyoneli


Originally published at ikdenetim.com on January 30, 2016.