Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, AA muhabirine, LYS sonrası, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Like what you read? Give İki Manyak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.