Plag -Bilgi Ağı

Bu uygulama bir bilgiyi,bir resmi kısaca herhangi bir veriyi yaymada farklı bir yol açmaktadır. Bilgi ilgi gördükçe paylaşımı çoğalıyor bu da doğru verinin güzel bir ortamda yayılmasına sebep oluyor.

Aslında bir virüs gibi çalışan bu programda veriyi paylaştığında öncelikle sana yakın olanlara bu bilgi ulaşıyor. Bu ‘virüsü’ gören kişi isterse bu veriyi yayıp daha fazla kişinin görmesine ön ayak olur ya da bu bilgiyi kendine saklar ve bu virüs yayılmaz.

Bu uygulamayı diğer uygulamalardan ayıran en büyük özellik dünyadaki herkes eşit konumda. Arkadaş ekleme takip etme gibi özellikleri olmadığından yeni başlayan ve uzun süredir veri paylaşan bir kişiyle neredeyse eşit noktada oluyorsunuz. Paylaştığınız bilgi ilgi çekerse zamanla tüm dünyaya bilginizi yayma imkanını size sağlıyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.