אילן בן דב- מחשבות ממי שהביא את האינטרנט לישראל

הסיוע לאחרים מסייעת לי לאזן ולהתאזן

--

--

אילן בן דב הינו איש עסקים אשר בנה את הקריירה שלו באופן עצמאי והצליח להפוך לדמות מפתח במשק הישראלי, עם אחזקות בחברות בענפים שונים ובעיקר בתחומי התקשורת

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ilan Ben Dov- אילן בן דב

Ilan Ben Dov- אילן בן דב

אילן בן דב הינו איש עסקים אשר בנה את הקריירה שלו באופן עצמאי והצליח להפוך לדמות מפתח במשק הישראלי, עם אחזקות בחברות בענפים שונים ובעיקר בתחומי התקשורת