ניסיון שני לעברית במדיום

בעזרת התוסף שכתב גיא לוי

ואפשר להוריד אותו כאן:

נראה מה יעשה עם תמונה:

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ilan Peer’s story.