ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NE ENGELLER DİZİMİ
Onur yürüyüşü, Haziran ayının sonlarında Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde kutlanır. Onur yürüyüşündeki “onur” kelimesi kişinin kendi onuru ve kendi varoluşundan utanmayaşını simgeler. LGBTİ bireyleri Onur Yürüyüşleri’nde topluma varolduklarını göstermeye çalışırlar.

1993’ten bu yana Türkiye’de Onur Yürüyüşlerinin yapılması konusunda çoğu zaman problem yaşanmıştır. Özellikle eğitimsiz kesimdeki artış sebebiyle, insanlar LGBTİ etkinlikleri yasaklatmak ya da gizletmek istemişlerdir, çünkü bireyler bunları kabullenmekten çok uzak bir yaşam tarzı sürmektedirler. Bunun en son örneği de İstanbul Valiliğinin yaptığı yasaklama açıklaması ve Alperen ocaklarının verdiği destektir.

“”İstanbul Valiliği LGBTİ’nin Onur Yürüyüşü’nün yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirerek “Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan günlerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir” açıklamasını yaptı.”” Cumhuriyet Gazetesi

Onur yürüyüşünün yasaklanması altında pek çok neden arayabiliriz. Baskıcı rejimler sonucu oluşan sosyolojik deformasyon bunun başlıca nedenidir. Son zamanlar da oldukça artış gösteren, kimliğe, cinsiyete, ırka, dine yapılan ayrıştırma LGBTİ bireylerinin de payına düşeni almasına ne yazıktır ki neden oluyor. Aşırı muhafazakar kesimlerin, yok sayma ya da kabullenmek istemedikleri bireylerin ifade özgürlüklerini kısıtlamaya çalışması ya da tamamen ortadan kaldırması varoluşlarını hiçbir şekilde değiştirmiyor. Bireylerin kendilerini ifade etmeleri için ya da destek bekledikleri bir mecra oluşturabilmek için yürüyüş yapmaları, halkı bilinçlendirmeleri yasal ve ahlaki açıdan da etik bir yaklaşımdır.

Her bireyin kendini özgürce ifade etme hakkı vardır, başka bir kısmı rahatsız etmediği sürece. Demokrasi dediğimiz kavram da her farklı etnik kökenin, dinin cinsiyetin ya da cinsel tercihin ortak bir payda da buluşması sonucu meydana gelir. Bir kadın nasıl bir erkekten hoşlanabiliyor ve bunu etrafındaki insanlara söylemekte çekinmiyorsa bir kadından hoşlandığında da bu kadar rahatlıkla söyleyebilmeli. Bu durumun oluşması içinde toplumdaki cinsiyetçi tabuların yıkılması gerekir ve bu tabular bir anda değil küçük adımlarla yıkılabilir. Gay Pride’lar da bu adımların temel taşlarından biridir. Onur yürüyüşlerinde sadece LGBTİ bireyi görmeyiz, insanların ailelerini, arkadaşlarını ya da destekçilerini de görürüz. Bu tarz ortamlar aslında bireyleri birbirine yakınlaştırır. Farklı olan hiçbir şey olmadığını, farklı bir gözle bakmamaları gerektiğini gösterir.

İnsanların kendini anlatma, fikirlerini beyan etme özgürlüğü vardır. Eğer bir kesim öteki kesimi rahatsız etmeden bunu yapabiliyorsa bu konuda yasaklanmayı yasal hale getirecek hiçbir durum söz konusu olamaz. Bu yüzden de LGBTİ birliğinden valiliğe hızlı bir dönüş yapıldı:

“Valiliğin açıklamasını tanımıyoruz çünkü gösteri ve yürüyüş yapma hakkı Anayasa’yla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmış durumdadır. Dini gruplar ve çeşitli gruplar İstiklal Caddesi’nde basın açıklamalarını özgürce yaparken, LGBTİ’lerin yürüyüşüne izin verilmemesi ayrımcılıktır.”

Bu açıklamadan da görüldüğü üzere, bazı kesimler kendilerini rahatça toplumda ifade edebilirken LGBTİ, ateistlerin, kürtlerin, femistlerin kısacası azınlıkların fikirlerinin halı altı yapılması ayrımcılıktır ve bu ayrımcılık toplumu birbirinden daha da uzaklaştırır.

Valilik her ne kadar “güvenliği” öne sürse de, toplumun güvenliğinden zaten kendisi sorumludur. Buna amansız patlayan bombalar da dahil olmak üzere. Güvenliği sağlamak için bir şeyi engellemek değil, önlem almak gerekmektedir. Yürüyüş yasaklanmamalıdır aksine Valilikten de tam destek gelmelidir ki bölük pörçük olmuş topluma örnek teşkil etmek için.

Neredesin aşkım? Yürüyüşteyim aşkım.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.