Uyumadan Önce Telefonla Oynamanın Bedeli
Fırat Demirel
573

Teknoloji,internet bağımlılığı gün geçtikçe daha kötü bir hale gelecek maalesef. Teşekkürler yazı için.

Like what you read? Give İlkay Sorgut a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.