Kapatılamayacak Bir Yara

Birinin ruhuna değmek, ruhunu sarmak(ve tersi) muhasebeleştirilemiyor. Niteliği yoktur, ölçüsü yoktur, sonradan girişilecek her türlü müdahaleye kapalıdır. Sonradan, yani her şey bittikten, temassızlık egemen olduktan sonra.

Herhangi bir karşılaştırma, herhangi bir kıyas, hiçliğin can sıkıcılığına erişemiyor. Kaybedilenler bir yaradır, bir yarıktır. Kaybın yatıştırılması ya da yok sayılmasına yönelik her türlü yaftalama ve kalıba sokma girişimi ancak felaketin ertelenmesine/beklenmedik her an tekrar tekrar yaşanmasına hizmet ediyor.

Felaket çoktan gerçekleşti. Belki daha anlamlı, daha yoğun, daha güzel dokunan(lar) olacak, belki de olmayacak; ama şu açık ki hiçbir şey hiçliğe sürüklenenlere benzemeyecek. Akıl sağlığının stabilizasyonu için bunu kabullenmek şart. Yara kapatılamayacak, hiçbir şey telafi edilemeyecek. Sonradan yaşanacak hiçbir şey ilaç olmayacak.

Like what you read? Give ilke dündar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.