Agile Manifesto

Agile Manifesto Agile yaklaşımını yazılım geliştirmeye yönlendiren 4 temel değerden ve 12 destekleyici ilkeden oluşur. Resmen “Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu” olarak adlandırılan belge, Utah’daki Snowbird kayak beldesindeki 11–13 Ocak 2001 tarihlerinde gerçekleşen bir gezi sırasında 17 geliştirici tarafından üretilmiştir.

Türkçe’sine buradan, İnlgilizce’sine de buradan ulaşabilirsiniz.

Her Agile metodolojisi dört değeri farklı şekillerde uygular, ancak hepsi yüksek kaliteli, çalışan yazılımların geliştirilmesi ve sunulması için onlara rehberlik eder. Bu bakış açısıyla Agile Manifesto’nun değerlerini kısaca açıkladığım yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz.

İlkim Dilara KADAKALOĞLU

İlkim Dilara Kadakaloğlu

Written by

www.ilkimdilara.com | Senior Business Analyst & Scrum Master at Doğuş Teknoloji

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade