Scrum Master Kimdir?

Scrum, geleneksel yazılım geliştirme süreçlerine alışkın olanlar için anlaması zor olabilir. Hiyerarşinin olmaması, ekibin kendi kendini yönetmesi, SP (Story Point) bazlı tahminleme gibi uygulamalar, kişinin alışkın olduğu çalışma şekline göre oldukça yeni ve radikal değişiklikteki uygulamalardır. Hatta belki de anlaşılmayı en karmaşık hale getiren hiyerarşik düzeni kırmayı önermesi olabilir. Ekip ve/ya Proje Yöneticilerinin olmadığı, ara roller ve kimsenin neyi nasıl yapması gerektiğini söyleyen biri olmadan sürecin ilerlediği bir uygulamadır. Birçok kişi Scrum ekibini hiyerarşik bir yapıya sokarak Product Owner ve Scrum Master rollerini bu hiyerarşinin üst katmanına alıp sanki bir yöneticiymiş gibi görebilir. Fakat bu oldukça hatalı bir düşüncedir. Bu algıyı kırmak ve bu rollerin ne olduğunu doğru bir şekilde algılamak gerekir. Bu yazı da Scrum Master rolünün nasıl değerlendirilmesi gerektiğini açıklamaya yardımcı olacaktır.

Genellikle, Scrum öğrenilmeye başlandığında Product Owner’ın sorumluluklarının anlaşılması daha kolay olur. Nedeni, tanımının oldukça kesin (adı üstünde ürün sahibi) ve geleneksel yapıdaki çalışma şeklindeki bazı rollerle eşleştirilebilecek bir rol olmasıdır. Scrum Master’ın kim ve sorumluluklarının ne olduğunu kolaylıkla tanımlayabilecek bir ifade veya geleneksel yapıdaki bir rol ile eşleştirme yapmak oldukça zordur. Bu yüzden anlaşılması ve sorumlulukların uyarlanması da oldukça güçtür.

Scrum Master rolünün yanlış anlaşılmasından kaynaklanan, bu role yapışmış birçok sorumluluk var maalesef. O yüzden öncelikle Scrum Master’in kim olmadığını anlamak gerekiyor.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz.

İlkim Dilara KADAKALOĞLU

İlkim Dilara Kadakaloğlu

Written by

www.ilkimdilara.com | Senior Business Analyst & Scrum Master at Doğuş Teknoloji

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade