Düşük bel-kalça oranının erkekler tarafından, istikrarlı bir şekilde çekici algılanmasının altında…
abdulkadir savas
21

Bence de. Evrimsel bir nedeni olmaması çok garip olurdu. Ama burada demek istediğim şu: Platon’un estetik anlayışı “bir şeyi güzel buluyorsak, illa pratik bir yararı vardır”dan ziyade “bir şeyi güzel buluyorsak, bizi daha iyiye götürecek bir özelliğini sezdiğimiz içindir”. Bu özelliği anlayabilirsek, bilgeliğe yaklaşabiliriz, bu yüzden güzellik eğiticidir. Popo örneği, bu görüşünü eleştirmek içindi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.