Peki mutlu musun şimdi? Buldun mu aradığını, devam mı arayama?
Mustafa Torun
1

Cevabı son bölümde (iğrenç reklamcılık teknikleri 101). Ama hakikaten kolay bir cevabı olmadığı için tüm seriyi yazdım

Like what you read? Give ImmanuelTolstoyevski a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.