Türkiye’de işten atılma sebebi olabilir.
Cagri Sarigoz
1

Ego her yerde ego ama ABD’deki rekabet ortamında verimliliği arttırma ve yeniliği körükleme zorunluluğu karşısında resmen ikinci plana itilmiş. Ben bu bahsettiğim hareketleri yapa yapa atılmayı bırak, terfi aldım. Başka yerlerde zor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.