Pek dikkatli okuyamıyorum birkaç aydır, sorumu bunu dikkate alarak anlayın, hayatınızdan keyif al…
İbrahim Tın
1

Evet, tatminkar olmasam da keyif alıyordum. Özellikle sosyal hayatım iyiydi, danışmanlık işi hayatımı iyice ele geçirene kadar. Daha kötü şartları da görmüş olduğum için, bunların değerinin farkındaydım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.