BX.IN.TH โกง ไม่ปลอดภัย ต้องระวัง?

NARIN JEERAT
Aug 30, 2018 · 2 min read

เปิดหัวแรงขนาดนี้ไม่กลัวโดน BX.in.th ฟ้อง บอกเลย ก็โกงเอาเงินไปจริงไม่กลัวแน่นอน เพราะเขายืนยันไม่คืนเงินผม และให้ผมตามกับธนาคารเอง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเป็นการโอนเงินเข้า บช. โดยตรง ไม่ใช่ธุรกรรมผ่านการซื้อขายอะไร

ที่มา
จากที่ได้เรียนรู้การลงทุน Bitcoin มาสักระยะ จึงมีความอยากลงทุน และหาโอกาสเก็บเหรียญหลายครั้งแล้ว ก่อนนั้นก็ลองสองสามครั้งแล้ว ก็ปกติดี เพราะได้ผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทยไว้ทำการโอนเงินรับเงินแล้ว แต่!

เหตุการณ์วันนี้ยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดของผมเอง คือ อยากเอาเงินจากงาน เก็บเป็นเหรียญดิจิตอล ซึ่งมันไม่มากหรอก แต่ตั้งใจจะสะสมเอา ทีละเล็กละน้อย จึงรีบโอนเงินเข้าระบบ โดยลืมไปว่าใช้บัญชีที่ทำไว้ให้ลูก

การทำธุรกรรมบนเว็บ BX.IN.TH ก็ปกติดี สร้างการฝากเงิน , ใส่ยอดเงิน , เลือกบัญชี แล้วก็แจ้งยอดบัญชี

ปัญหาเกิดตอนผมโอนเงินไปแล้วจะแจ้งยอดว่าผมโอนแล้วนะนี่สิ เพราะใบสลิปเงินมันเป็นบัญชีที่โอนจากบัญชีที่ผูกกับลูก ไม่ใช่บัญชีตัวเอง ชื่อตัวเองอย่างเดียวที่ได้ผูกเข้าระบบไว้ จึงเกิดการไม่ยอมรับ ธุรกรรมนี้

แก้ไขโดยเอาบัญชีลูกผูกเข้าไป ปรากฎว่าไม่ผ่าน เพราะเขาบอกว่าเจ้าของบัญชีอายุน้อยไป

บรรลัยเกิด ผมตระหนก และกลัวเงินสูญ จึงรีบติดต่อ Support เพื่อขอเงินคืนก่อน ด้วยความเข้าใจว่า มีสลิปการโอนเงินชัดเจน เขาเอาไปเช็คยอดการโอนเงิน และเดี๋ยวก็คืนมากรณีตรงกัน (แม้เขาจะมียอดเข้าออกวันหลายล้าน ของเราแค่จิ๊บๆ )

ผลการตอบรับจากเจ้าหน้าที่คือ

เจ้าหน้าที่ให้ติดต่อธนาคารครับ ผมก็ไม่รอช้า รีบติดต่อธนาคาร
ผลปรากฎว่า “ทางธนาคารไม่สามารถระงับ และขอเงินคืนได้เพราะเป็นการโอนเงินตรง ปกติผู้รับเงินต้องโอนเงินคืนกรณีเกิดความผิดพลาด ต้องช่วยเหลือลูกค้า”

( ความจริงความเข้าใจของผมก็คิดแบบนั้นเช่นกัน ว่าปกติลูกค้าผมทำพลาดผมก็คืนเงิน แก้ไขปัญหากันไป )

อ่าวแล้วผมทำไงละทีนี้ คือถ้าวันนี้ผมพลาดโอนเงินไป 100,000 บาท เงินก้อนนี้ถือว่าโมฆะเลยใช่ไหม เพราะผมโอนผิดเอง

สรุป ณ ตอนนี้ในความเข้าใจผมคือ ทาง “BX.IN.TH เข้าข่ายฉ่อโกงผมรึเปล่า เพราะผมมีหลักฐานการโอนเงินแล้ว แต่คุณปฏิเสธหน้าตาเฉยว่าคืนไม่ได้”

มันแค่คืนมาก็จบรึเปล่า ผมจะได้ใช้บัญชีที่ผูกไว้ทำให้ถูกต้อง คนเราผิดพลาดกันได้ ก็แค่ช่วยโอนคืนมา แล้วเราก็โอนกลับไปใหม่ แบบนี้มันจะน่ารักกว่าไหม ผมก็อยากซื้อขายเหรียญ หรือสะสมเหรียญเหมือนชาวบ้าน

รอคำตอบจากเจ้าหน้าที่ก็หายไปหมดแล้ว คือผมทำผิดแบบนี้ คือโกรธผมด้วยเหรอ

เอาไงดี “ BX.in.th โกงใช่ไหมแบบนี้”

จำไว้เป็นบทเรียน ต่อไปคงไม่ยุ่งอะไรกับธุรกรรมแนวนี้ละ เสี่ยงเกินไป ไม่มีอะไรการันตีเงินเราได้เลยว่าจะไม่สูญ ถ้าเงินเป็นล้าน มันก็จะสลายไปกับอากาศเลยครับ Asset ที่จับต้องไม่ได้ การันตีปลอดภัยแค่ไหน ก็หายให้เห็นจะๆ ละพลาดไม่ทันได้ครอบครองเหรียญเลย สลายไปกับอากาศซะก่อน T_T

อ่านแล้วจะด่าผมโง่ก็ยอมรับ รีบไป แต่มันควรแก้ไขได้ ใครโอนให้ผมผมก็โอนกลับมัน เบสิคมาก

บทสรุป หลังจากติดต่อเจรจา หาทางออก

#BXโกง บทสรุปคือผมไม่ได้เงินคืนหรือเข้าบัญชีผมละ 100%

เหตุผลดังนี้
1. ผมใช้บัญชีที่ไม่ได้ผูกกับ BX โอนไปจึงตรวจสอบยอดที่ตรงไม่ได้
2. ผมเอาบัญชีที่ใช้ชื่อผมเปิดกับลูก ผูกเข้าไปไม่ผ่าน เพราะเหตุผลเป็นบช ที่ผู้ถือครองสองคน
3. ผมจะขอเงินคืน คืนไม่ได้เพราะผิดนโยบายบริษัท
4. ธนาคารไม่สามารถดึงเงินคืนให้ผมได้ ( Support โยนให้ธนาคารอย่างเดียว) เพราะมันเป็นธุรกรรมตรง และสำเร็จแล้ว ไม่สามารถช่วยอะไรได้ นอกจากไปแจ้งความ เพื่อใช้กฎหมายในการไปเจรจากับทางบริษัท BX ให้คืนให้
5. ธนาคารแนะนำให้ติดต่อกับ BX เพื่อขอเงินคืน ซึ่งมันก็สวนกับกฎนโยบาย

สรุปคือ ถ้าเราผิดพลาด ก็เสร็จโจรครับ #BXINTH #BXไม่มีทางช่วยถ้าคุณพลาดเอง

ทิ้งไป 2600 บาท ค่าโง่บรมโง่ของตัวเอง และคงไม่ยุ่งกับเว็บนี้อีกต่อไป ตัวเองคงไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแนวนี้

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store