जिरो जग्गु
जिरो जग्गु

जिरो जग्गु

जिवन जिरो बाट सुरु हुन्छ र जिरो मै अन्त्य तर बीचमा कोहि हिरो बन्छन्, कोहि किरो बन्छन्, कोहि मिठो हुन्छन् कोहि सहनै नसक्ने पिरो हुन्छन् , जय जिरो!!!