จำเป็นแค่ไหน
Somsak Sae-Lim
1

ผมว่าในบทความนี้เจ้าของบทความเขาอยากจะสื่อว่า Immutability มันไม่ดีมากกว่านะครับ ซึ่งใน for loop เนี่ย i มันเป็นตัวแปรครับ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงค่าได้อยู่เสมอ อาจจะถูกเปลี่ยนจาก for loop structure (i++) หรืออะไรก็ตามที่เข้าถึง i ใน loop รอบนั้น (ลองนึกว่า loop รอบนึงทำหลายอย่างมากๆ) ยกตัวอย่างเช่น

let sum = 0

for (let i = 0; i < 10; i++) {

// รอบแรก

console.log(i) // print 0

// เนื่องจาก i เปลี่ยนค่าได้

i = undefined // i เป็น undefined ไปแล้วครับ

sum += i // ตรงนี้ sum กลายเป็น NaN

}

จากตอนแรกที่เราหวังไว้ว่า loop รอบนี้จะต้อง run 10 รอบ

และผล sum ก็ต้องเป็นตัวเลขแน่ๆ

แต่เนื่องจากความเป็น Mutability นี้แหละครับ ที่ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมา อาจไม่เป็นดังที่เราคาดหวัง

ส่วนตรงที่ถามว่าจำเป็นแค่ไหน ผมก็ไม่สามารถบอกได้ครับ functional programming เป็นแค่แนวคิดครับ ไม่ใช่กฎ สุดท้ายแล้ว choose the right tool for the right job สำคัญที่สุด เอาที่เราถนัด อ่านง่าย เข้าใจง่าย maintain ง่าย ผมว่านั้นแหละสำคัญสุดแล้ววว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.