Psychiatry’s Necessary Shadow
Andrés Ruiz
1.8K29

Vegyünk egy reziduális skizofrén betegséget, csak megbocsáthatjuk az a betegség eredetét az állando gyogyszeres kezeléstől kb. 10 éves rövidülése a beteg életkora.Nem rossz alkalom a betegnek!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.