Finex.cz
Finex.cz
Mar 25 · 3 min read

I když se jedná o fenomén posledních let, kryptoměny v mnoha investorech stále nebudí přílišnou důvěru. Je to především kvůli výrazným výkyvům ve své hodnotě a velkému potenciálnímu riziku, které ať chceme, nebo ne, kryptoměny mají. Jsou tací, co do kryptoměn investovali nemalé peníze a pak tací, co by do toho nedali ani korunu. Kam se řadíte vy?

My v kryptoměnách vidíme velký potenciál a to hlavně do budoucnosti. Člověk by podle nás neměl na kryptoměny koukat jako na super rychlý způsob zbohatnutí. To je ostatně podle nás největší problém. Lidé se mi myslí, že si koupí bitcoin a za měsíc z toho budou mít Lamborghini.

Pojďme si zrekapitulovat vývoj kryptoměn v uplynulém roce a předpovědět si, co by se mohlo stát v následujících měsících.

Vývoj kryptoměn v roce 2018 a na počátku roku 2019

Rok 2018 naplnil ty nejtemnější možné představy. Každý kdo měl v úmyslu svést se na stále stoupající vlně, která masivně začala v roce 2017, musel být následujícím vývojem, poměrně opařen. Suverénně nejhůř si vedla kryptoměna Zclassic, která se propadla o ohromujících 99 %.

Dobře si však nevedl ani nejznámější Bitcoin a ostatní velké kryptoměny. Prostě to nebyl rok kryptoměn. V prosinci loňského roku se hodnota bitcoinu prudce propadla na zhruba 3200 dolarů. To je nejméně od prosince roku 2017, kdy byly kryptoměny na vrcholu.

Pod hranicí 4000 dolarů se Bitcoin držel i na počátku roku 2019. Spousta lidí hovoří o “bublině”, že už nastal konec kryptoměn, bublina praskla a podobné.

Myslíme si, že je to pouze a jen přirozený vývoj trhu. Nelze zde hovořit o kryptoměnové bublině a jejím pomyslném prasknutí. Ostatně to dokazují aktuální čísla. Už koncem února se totiž cena Bitcoinu zvedla o překvapivých 10 %. Že by další bull run?

Jaká bude budoucnost Bicoinu a dalších kryptoměn?

Některé predikce tak hovoří nikoli o pádu kryptoměn, ale o standardním tržním chování, neboť není reálné, aby trh stále jen stoupal. To tvrdí například analytici z konzultační společnosti A. T. Kearney. Za pravdu jim dává taktéž profesor ekonomie z Columbia University Panos Mourdoukoutas. K podobnému scénáři se přikláníme i my a naše predikce na vývoj cen kryptoměn v roce 2019, kterou jsme vytvořili.

Jeff Schumacher, zakladatel BDG Digital ventures se zase naopak vyjádřil, že Bitcoin se pravděpodobně dočká propadu na samotné dno a rozhodně nelze hovořit o měně budoucnosti. Podobně pesimisticky situaci vidí Glenn Hutchins, předseda North Island, společnosti, která poskytuje služby v oboru finančnictví.

Na druhou stranu se odborníci shodují, že kryptoměnový trh není tvořen pouze Bitcoinem, který už můžeme označit do značné míry za překonaný. Přestože si tato kryptoměna vybudovala poměrně silnou pozici, kterou nejspíše nic nemůže úplně ohrozit, kryptoměnový trh je na samém počátku. Stále tak vznikají nové ambiciózní projekty, které mají potenciál.

Důvodů, proč by se měly kryptoměny v roce 2019 dočkat vzestupu a ne pádu, je více. V plánu je například spuštění kryptoměnové burzy Bakkt. Americká Komise pro cenné papíry se rovněž snaží potírat podvodná ICO a v současné době vyšetřuje řádově stovky případů. Když k tomu připočteme významný technologický rozvoj i neutuchající zájem o blockchainové vývojáře, kteří jsou momentálně jednou z nejvíce žádaných profesí, je jisté, že kryptoměny zatím rozhodně neřekly svoje poslední slovo.

Vyplatí se do kryptoměn ještě za současných podmínek investovat?

Vzhledem k tomu, že se stále jedná o novinku, jejíž vývoj lze předvídat jen stěží, investovat do kryptoměn samozřejmě potenciál má.

Za současných podmínek, kdy cena není na svých maximech, by se dalo říci, že je ideální čas na nákup. Nepůjdou ale ceny ještě níže?

V globálu tržní kapitalizace sice roste, kryptoměny ale stále představují rizikovou oblast, která se od tradičních investic výrazně liší. Pokud se tedy rozhodnete do kryptoměn investovat, tak s velkou opatrností.

Před investováním byste se nejprve měli důkladně seznámit se specifiky té měny, do které se chystáte investovat. Platí zde rovněž známé pravidlo všech obezřetných investorů: Nikdy neinvestovat více, než si mohu dovolit ztratit.

Finex.cz

Written by

Finex.cz

Online investiční magazín https://finex.cz/ se zaměřuje především na kryptoměny, forex, akcie a obecně obchodování na finančních trzích.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade