Image for post
Image for post
Lars Beckman, Riksdagsledarmot

Med över åtta år i riksdagen är Lars Beckman veteran på den politiska scenen i Sverige. Käpphästen genom åren har varit fritt företagande och vikten av entreprenörskap, men Lars har även engagerat sig i trafiksäkerhetsfrågor och kämpar för ett större fokus på säkerhet och kvalitet i offentliga upphandlingar — som ett sätt att visa vägen gällande Nollvisionen för arbetsplatsolyckor.

Dödsfall på arbetsplatser i Sverige inte minskat ihållande under de senaste 10 åren och 2019 dog 46 personer. Tycker du att arbetsplatssäkerhet är tillräckligt prioriterat bland lagstiftare, översynsmyndigheter och företag?

Ett av problemen är målkonflikter. Ett exempel från trafiksäkerhetsområdet är dubbdäcksförbudet i städer som Uppsala och Stockholm. Detta har införts pga miljömål men konsekvensen blir att yrkeschaufförer tvingas köra med en mindre säkra däck på alla platser, även de som inte har förbud. …


Image for post
Image for post
Lars Beckman, Member of Swedish Parliament Riskdagen

With over eight years in the Riksdag (Swedish parliament), Lars Beckman is a veteran on the political scene in Sweden. His driving cause over the years has been free enterprise and the importance of entrepreneurship, but Lars has also been involved in road safety issues and fights for a greater focus on safety and quality in public procurement — as a way to show the way regarding the Zero Vision for workplace accidents.

There hasn’t been a sustainable decrease in workplace fatalities in Sweden for the past 10 years and in 2019, 46 people died. …


Sedan han startade Ramudden för 15 år sedan har han tagit det från en enmans verksamhet i Gävle till en europeisk ledare inom arbetsplatssäkerhet. På vägen har han varit med att förändra synen på säkerhet i bygg och anläggningsbranschen och fått företag att investera i och prioritera arbetsplatsskyddet för deras medarbetare.

Sedan några månader är Hans Olov dessutom investerare i Buddywise och vi tog chansen att intervjua honom som först ut i vår intervjuserie i kortformat.

Image for post
Image for post

Vad betyder entreprenörskap för dig?

Entreprenörskap handlar om att våga röra sig utanför boxen, att gå utanför ramarna för det etablerade sättet att göra saker. Det kan handla om både produkter och processer. Det innebär även att man inte bara pratar om att göra saker, utan gör det! Provkör saker i verkligheten. Som entreprenör måste man “lead by example”, gå före själv och inte ta rygg. Det kräver handlingskraft och mod att våga vara ensam i att vara först och fullfölja ens idé. …


How can GDPR guide us on how to use computer vision for good, while respecting people’s right to privacy? Could computer vision systems really be better for privacy than regular cameras?

About

Buddywise

Buddywise is a start-up hell bent on saving lives and preventing injuries with computer vision!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store