İşletme Sahipleri için Ödenecek Vergilerini Azaltacak Harcamaların Tamamının Listesi 2020

Özmen Mali Müşavirlik
Jan 5 · 4 min read

Gelir vergisi tutarınızı azaltmanın en basit yollarından biri, işletmelerinizdeki tüm vergi indirimlerini kullandığınızdan emin olmaktır.

Vergi indirimi tam olarak nedir?

Vergini indirim kalemlerini , vergiye tabi gelirinizden düşebileceğiniz giderlerin tamamına verilen isim olarak düşünebilirsiniz.

Aşağıda yazılı giderlere ait tutarları vergilendirilebilir gelirinizden çıkarıyorsunuz. Bu sayede, daha az bir vergi tutarı ödemeniz mümkün oluyor. Ancak yaptığınız giderler, Türk vergi mevzuatına ilişkin yasal kriterlerini mutlaka karşılamalıdır.

Aşağıda, şahıs şirketleri ve/veya ortaklık olarak kurulan işletmeler için yaygın olarak kullanılan kapsamlı bir gider listesi bulacaksınız.

Bunlardan bazıları doğrudan bir işiniz ile ilgili olup ve bazıları küçük bir işletme sahibinin bilmesi gereken daha kişisel vergi indirim haklarıdır. ( Sağlık veya Eğitim Harcamaları gibi )

Aşağıdaki listeyi işletme vergi indirimlerinden oluşan bir kontrol listesi olarak düşünebilirsiniz.

Unutmayın, bu listedeki bazı harcamalar işletmeniz için geçerli olmayabilir. Vergi beyannamelerinizde bir işlem yapılmasından önce mutlaka mali müşavirinize danışmanız gerekmektedir.

Ödenecek verginizi azaltacak 16 vergi indirimi kalemi

Bu giderlerin her biri yüzde vergiden düşülebilir.

 • Reklam ve tanıtım giderleri ( Internet reklamları dahil)
 • İş yemekleri ve personele verilen yemek ücretleri
 • İşletme sigortası, mali sigorta, yangın sigortası v.b
 • Ticari faiz ve banka komisyon ücretleri
 • Arabanızın ticari kullanımından doğan giderler (%70)
 • Amortisman giderleri ( Demirbaşlarınızın eskime payı)
 • Eğitim ( Eş ve Çocuklar dahil, Gelirinizin %10 unu geçmemek şartıyla)
 • Home Ofis giderleri (1/2 si dikkate alınır)
 • Kredi faizi
 • Yasal ve mesleki ücretler ( Ticaret odası, noter v.b)
 • Taşınma Giderleri
 • Şirketinize ait Kira bedeli
 • Personele ödediğiniz maaşlar ve sosyal haklar
 • Telefon ve internet giderleri
 • İş ile ilgili olmak kaydı ile Seyahat masrafları

Reklam ve Tanıtım Giderleri

Reklam ve tanıtım maliyeti verginizden yüzde 100 düşülebilir. Bu, aşağıdakileri içerebilir:

 • Bir işletme logosu tasarlamak için birini işe almak
 • Kartvizit veya broşür basmanın maliyeti
 • Basılı veya çevrimiçi medyada reklam alanı satın alma
 • Müşterilere kart gönderme
 • Yeni bir web sitesi kurma harcamaları
 • Sosyal medya pazarlama kampanyası yürütme

Yemek Harcamaları

Yemek harcamaları , işinizi sürdürmenin sıradan ve gerekli bir parçası olmalıdır. Bu harcamalar abartılı olamaz. İşletme sahibi veya çalışanı yemekte bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, ekibinize geç saatlerde akşam yemeği için pizza satın almak gibi, çalışanlara yemek sağlama maliyetini de verginizden düşebilirsiniz. Ofis partilerinde ve pikniklerde verilen yemeklerde aynı şekilde gider olarak dikkate alınır.

Her masrafın miktarını, yemeğin tarihini ve yerini ve birlikte yemekte bulunduğunuz kişinin iş ilişkisini içeren belgeyi sakladığınızdan emin olun. Bunu yapmanın iyi bir yolu, yemeğin amacını ve faturanızın arkasına kaydetmektir.

Sigorta Giderleri

İşletme sigortası için ödediğiniz primleri verginizden düşebilirsiniz.

Sigorta;

 • Mobilya, ekipman ve binalarınız için olabilir.
 • Mesleki sorumluluk veya yanlış uygulama sigortası
 • Ticari araçlar için otomobil sigortası
 • Yangın, deprem, kasa v.b. sigortası olabilir.

Banka Masrafları

İşletmeniz için ayrı banka hesaplarına ve kredi kartlarına sahip olmak muhasebe işlemlerinizin daha sağlıklı gerçekleşmesi için iyi bir uygulama olacaktır.

Bankanız veya kredi kartı şirketiniz yıllık veya aylık hizmet ücretleri, transfer ücretleri veya kredili mevduat ücretleri alıyorsa, bunlar ödenecek verginizi azaltabilir. PayPal veya Stripe gibi bir üçüncü taraf ödeme işlemcisine ödenen satıcı veya işlem ücretlerini de verginizi azaltacak bir kalem olarak düşünebilirsiniz.

Kişisel banka hesaplarınız veya kredi kartlarınızla ilgili ücretler ödenecek verginizi azaltmaz.

Araç Masrafları

İşiniz için kullandığınız araca ait giderlerin % 70'i ödenecek verginizi azaltıcı anlamda fayda sağlar

 • Benzin
 • Bakım-Onarım
 • Kasko, Sigorta
 • Yıkama, Ziebart, Sonax v.b.
 • Diğer araç ile ilgili harcamalar

Faiz Giderleri

Ticari harcamaları karşılamak için bir kredi alırsanız veya kredi kartı kullanırsanız, bankaya ödenen faizi ödenecek verginizden düşülebilecek bir kalem olarak düşünebilirsiniz.

Yasal ve mesleki ücretler

İşinizi yürütmek için gerekli olan ve doğrudan ilgili yasal ve mesleki ücretler düşülebilir. Bunlar avukatlar, mali müşavirler, paraşüt, logo iş başı v.b.gibi ön muhasebe programları için ödenen ücretleri de içerir.

Kira Harcamaları

İşletmeniz için bir işletme yeri veya ekipmanı kiralarsanız kira ödemelerini işletme gideri olarak düşebilirsiniz.

Unutmayın, evinizde ödenen kira, ev ofisiniz olsa bile iş gideri tam olarak düşülmemelidir. 1/2 olarak dikkate alınır.

Ulaşım ve Taşınma Giderleri

Gerek personelinizin gerek sizin işiniz ile ilgili olarak ulaşım giderleri ödenecek verginizi azaltır. Ayrıca şirketinizin taşınması sırasında ödenen bedellerde vergi matrahı üzerinde azaltıcı etki yapar.

Personele ödenen maaşlar ve diğer yan haklar

Personelinize yaptığınız ödemeler (ek menfaatler ile birlikte) ödenecek verginizi azaltır.

Ancak şirket ortağının eşine ve küçük çocuklarına şirketten maaş ödenmesinin ödenecek verginizde bir etkisi olmaz.

Vergi Beyannamelerinin Damga vergileri

Katma değer vergisi, Muhtasar beyannamesi, Geçici vergi, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Emlak vergisi v.b. vergiler ödenecek verginizi azaltır.

Telefon ve Internet Harcamaları

İşiniz ile ilgili olan telefon ve internet harcamaları ödenecek verginizi azaltır.

Saygılarımızla

Sorularınız için info@ozmconsultancy.com

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

Özmen Mali Müşavirlik

Written by

Türkiye’de en fazla Kooperatife mali müşavirlik hizmeti veren ofis olarak İstanbul Ataşehir’de faaliyet göstermekteyiz . www.ozmconsultancy.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade