İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

Şifre gerçek ve tüzel kişilerce hem https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hem de vergi dairesinden alınabilir.

Sistem üzerinden ilk defa kullanıcı kodu ve şifre alınacak ise Kayıt Ol alanından kullanıcı kodu, şifre ve parola bilgileri oluşturulur.

Daha önce edinilmiş olan İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi veya ebeyanname şifresi olan kullanıcılar, mevcut şifreleri ile İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapabilirler.

Kayıt Ol alanına tıklandıktan sonra açılan sayfada Gerçek Kişi Kayıt İşlemleri ve Tüzel Kişi Kayıt İşlemleri adımları yer alır.

GERÇEK KİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ

Gerçek Kişi Kayıt İşlemleri alanında İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyen gerçek kişiler şifre edinebilmektedir. Gerçek kişilerin kimlik bilgileri MERNİS ( Merkezi Nüfus İdare Sistemi) kayıtlarından doğrulanmaktadır. Açılan ekranda gerçek kişiye ait TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Anne Kızlık Soyadının 1. ve 2. harfleri, Anne, Baba, Eş veya Çocuğuna ait TC Kimlik Numarası ve ilgili alanda bulunan Güvenlik Kodu bilgilerinin girişi yapılarak Kimlik Bilgilerini Doğrula butonuna tıklanır.

Kimlik bilgilerinin doğrulanması halinde Taahhütname ekranı açılır ve İnteraktif Vergi Dairesi şifre taahhütnamesi okunarak Onaylıyorum butonu tıklanır

Açılan ekranda şifre belirlenerek cep telefonu bilgisi girilir ve Kaydet ve İlerle butonuna tıklanır.

    Türkiye’de en fazla Kooperatife mali müşavirlik hizmeti veren ofis olarak İstanbul Ataşehir’de faaliyet göstermekteyiz . www.ozmconsultancy.com

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade