Kooperatif Yöneticileri Mal Bildiriminde Bulunmayı Unutmayın !!

Kooperatifi Tarih: 03/01/2020 Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Özü Mal bildirimi hakkında

Özmen Mali Müşavirlik
Jan 3 · 1 min read

19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 7 nci maddesinde, bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenlerin, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

Bu nedenle Şubat ayı sonuna kadar Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürleri, Mal bildirim formlarını (işletme kooperatifleri Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, yapı kooperatifleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne) kapalı zarf içinde (Bir kopyası kendimizde kalacak şekilde) göndermesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

Ek:
1-Mal bildirim formu,
2-İl Müdürlüğüne verilecek dilekçe örneği.

Photo by STIL on Unsplash
Özmen Mali Müşavirlik

Written by

Türkiye’de en fazla Kooperatife mali müşavirlik hizmeti veren ofis olarak İstanbul Ataşehir’de faaliyet göstermekteyiz . www.ozmconsultancy.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade